CareJam | Lokale & cross-sectorale netwerken stimuleren voor de publieke zaak

CareJam

CareJam is 24uur denkkracht van professionals, cliënten, inwoners, ondernemers en kunstenaars om voor complexe maatschappelijke problemen, creatieve en lokaal verankerde oplossingen te creëren. De complexe maatschappelijke vraagstukken zijn zogeheten ‘wicked problems’. Een wicked problem is complex omdat: 1) er incomplete of tegenstrijdige informatie is, (2) de diversiteit van meningen en mogelijke oplossingen te groot is om te komen tot een concrete oplossingsstrategie, 3) de economische belangen te groot zijn om door één van de betrokken partijen gedragen te worden, 4) de wensen en belangen van de diverse stakeholders ver uiteen lopen. De problemen zijn cross-sectoraal en vragen om een systeemverandering die niet bewerkstelligd kan worden door één partij. Wicked problems zijn maatschappelijke vraagstukken zoals opgroeien in armoede, wonen met een (psychiatrische) beperking en structurele schuldenproblematiek.   

Het format is geïnspireerd op 'GameJams' en is een pressure-cooker waarbinnen in korte tijd op iteratieve wijze innovatieve concepten ontwikkeld worden voor een complex maatschappelijk vraagstuk. Aan de hand van een tweedaags programma wordt in multidisciplinair teamverband doelgericht gebrainstormd, geconceptualiseerd, geëxperimenteerd en gecreëerd. De beste nieuwe zorgconcepten krijgen vervolgens 90 dagen experimenteertijd om van concept tot realisatie te komen.

Het initiatief tot de CareJam is genomen vanwege de aanhoudende bevolkingsgroei (CBS, 2015), een toenemende zorgvraag (SCP, 2013) en de terugtrekkende overheid die minder middelen in zorg investeert. Dit alles gebeurt in een tijd waarin de zorgvrager meer inspraak wil hebben (RVZ, 2014). Er wordt dus een groter, maar ook ander, beroep gedaan op de publieke zaak, terwijl er minder middelen zijn. Dit vraagt om nieuwe oplossingen, waarbij de publieke en private sector elkaar versterken ten behoeve van een sociaal veerkrachtige maatschappij. Daar wil CareJam een bijdrage aan leveren.

(c) 2015 CareJam